Satoko Iwasawa, Makiko Nakano, Noriyuki Yoshioka, Kazuhiko Uchida, Hiroyuki Miyauchi, Masahiro Nakaza, Shigeru Tanaka, Toru Takebayashi, Kazuyuki Omae. (2012). A 3-year follow-up study of lung function and respiratory symptoms among Japanese toner-handling workers