YIMING WU, CHEN CHEN, TINZHANG YANG, SHIEN LI, HONG LI, DONG XU, ZHIYUAN LI, YUING MA, JIANMING YANG, HAIYU WANG, ZHIWEI FENG. (1993). A preliminary study of the damages of biological membrane cellular immunological function and cytogenetic effects in the workers exposed to coal tar pitch