MIKAKO ARAKIDA, NATSUKO SANO, TOMOKO WADA, KEIKO KONO. (2000). A research on fatigue and contents of visiting nurse’s work in Japan