XIU-ZHEN XU, GUO QIAN, C. XI-GUANG. (1996). A study of a non-occupational (sand siliceous) pneumoconiosis in Gansu province, China