YUANLING ZHOU, FUSHENG JIN, ZHAOLIN XIA, SHENGXIONG JIN. (2000). A survey of accidents due to the acute chemical poisoning in a petrochemical company