Yuki Goto, Masao Tsuchiya, Noriko Hagi, Satomi Mizuno-lewis, Mitsutoshi Sato, Yuko Kato, Kaoru Higashikawa, Etsuko Yoshikawa, Masato Yamazaki, Masako Naito, Nobuko Kondo. (2012). A survey on the Actual Condition of Occupational Health Nursing in Japan. Part I Occupational Health Nurses’ Practices