Satomi Mizuno-lewis, Yuki Goto, Noriko Hagi, Mitsutoshi Sato, Kaoru Higashikawa, Etsuko Yoshikawa, Masao Tsuchiya, Yuko Kato, Masato Yamazaki, Masako Naito, Nobuko Kondo, Keiko Kono. (2012). A Survey on the Actual Condition of Occupational Health Nursing in Japan Part II Continuing Professional Development and Continuing Education