Tai Yi Jin, GuoYing Zhu, Yi Suns, ZhiJun Zhou, HaiYing Zhang, DongHong Sun, XiuLi Chang, LiJian Lei. (2009). Adverse Effects on Bone in a Chinese Population Occupationally Exposed to Lead