V. CALI. (1954). Allergopatia professionale da crine vegetale