L. IVANOVA-CHEMISHANSKA, G. ANTOV, A. MIKHAJLOVA. (1981). Assessing occupational hazard from skin exposure to fundazol (benomyl)