Yue Leon Guo, Kuan-Han Lin, Judith Shiao. (2015). Burden of psychiatric disorders after occupational injuries