CUIQUIN XIANG, SUYUN RUAN, YUNYING ZHANG, HONG SHEN, ZHUWEI GU. (2000). Changes of ultrastructure in nephrotoxic damage of cadmium