L. DIMITROVA, I. DZHEDZHEV, V. NESTOROVA, H. GANCHEV, Y. RADKOV, K. YANKOV. (1996). Clinico – roentgenagraphic and morphologic investigations in workers occupationally exposed to asbestos