Jiro Moriguchi, Rie Murata, Fumiko Ohashi, Yoko Ide, Tomoko Okuda, Koji Tamaizumi, Akio Kuwamura, Shiro Takada, Masayuki Ikeda, Yoichi Mori. (2012). Effectiveness of worksite visit by occupational health nurses