XUPING WANG, DAOFENG REN, XIPENG JIN. (2000). Effects of chloroform on skin barrier function