XING LIN, BINSHENG ZHENG, JIAZU YU, CHUIYAN LIN, ERLONG YANG, SHUPING WANG, DEHUA DONG, HUITIAN LIN. (1996). Effects of pesticides on human immune function and correlated with thyroid hormone