M. SPASOVSKY, V. HRISTEVA, V. KIRKOFF, K. PERNOFF, Z.L. PANOVA, T. DRYANOVSKA, G. BOBEFF, N. STAMOVA, V. KAPURDOFF, N. GINTCHEVA, S. IVANOVA, I. IVANOV. (1978). Epidemiological study on ethylene and ethylene-oxide production