Weihong Chen, Yi Rong, Xin Luo, Xiuqing Cui, Zhihong Zhang, Yan Shen. (2015). Epithelial-Mesenchymal Transition Related mRNAs Expression in Pneumoconiosis