T. JIN, B. SHAO, H. QIAN, X. WU, Q. KONG, T. YE. (2006). ESTIMATION OF BIOLOGICAL EXPOSURE LIMIT (BEL) USING BENCHMARK DOSE (BMD)