PIIA TINT. (1996). Estimation of working environment in Estonia