JINDUO ZHAO, MEIYU YANG, LI CHEN, MINGGUI WANG, JINGDE LIU, XIYUAN WANG. (1993). Etiological study on pneumoconiosis due to aluminium oxide