Jinro Inoue, Yoshiko Yamashita, Seichi Horie, Shoko Kawanami, Koko Takahashi, Aya Nkamura. (2012). Evaluation of one-month earplug fitting practice