K. FURUKI, K. YOSHIZUMI, A. OHSATO, M. KAWASHIMA, Y. KAWASHIMA, T. HIGASHI. (2003). Evaluation of Total Health Promotion Plan (THP)