LIN WANG, XIAOLI ZENG, LI LIN, KAI ZHANG. (2000). Experimental and clinical study on the vibration-induced neuropathy