V. KOVALENKO. (1993). Eyesight system and visual load work