Yoshimasa Konno, Toru Nakagawa,Takuya Shiota, Shoko Kawanami, Tomohiro Inoue, Toru Honda,Yusaku Morita, Masanori Ohta, Yasumasa Eguchi, Toshiaki Higashi, Masataka Irokawa, Hiroshi Yamato. (2012). Factors affecting common carotid artery intima-media thickness in male workers aged 45 years