Cecilia Cornelio, Esteban Alfredo, Maria Jose Itati Iñiguez, Maria Martha Sapoznik. (2012). First National Survey on Environmental Working Conditions, Employment and Health – Argentina 2009