V.V. MILISHNIKOVA, O.V. GUTNIKOVA, T.D. LIPENETSKAYA. (1996). Functional state of respiratory and cardiovascular system of asbestos workers