J. PIOTROWSKI. (1963). Further studies on the evaluation of exposure to nitrobenzene