N. ZHURAKHOVSKAYA, N. GOROVENKO, A. BASANETS, S. PODOLSKAYA. (2006). GENES POLYMORPHISM OF GLUNANIONE-S-TRANSFERASE AT PATIENTS WITH PNEUMOCONIOSIS