T.V. BUSHMA, L.M. KARAYEDOVA, S.A. LYALIKOV, O.V. KONOVALENKO, V.S. SLYSHENKOV, A.V. MAKARCHIK, L.V. YEVETS. (2000). Immune, hormonal and vitamin status in children under conditions of increased radiation background