TATSUYA HOBARA, HARUO KOBAYASHI, TOSHIHIRO KAWAMOTO, WATARU SHIMAZU. (1987). Intestinal absorption of trichloroethylene in dogs