G. XIANMIN, W. LIHENG, L. XIAOPING, C. CHANGFA, Q. SHAOZHEN, L. HELIN, S. XU, C. XIAOQIN. (2006). INVESTIGATION OF OCCUPATIONAL HAZARDS OF ANTIMONY TRIOXIDE