LIANTANG HAN, ZHIPING WANG, CHENGXIANG ZHANG, GUANGPING HOU, PEIXIAN LI, YUGANG QUI. (2000). Logistic regression analysis of risk factors for very early pregnant loss of women exposed to CS2