MASARU MIYAO, HISATAKA SAKAKIBARA, YUICHIRO ONO, KATSUYOSHI MAEDA, SHINYA WATANABE, TETSUNOJO UEHATA, SHUHEI KANEKO. (1984). Low back pain among air cabin crews 3. An investigation of health diaries