Tomohiro Ishimaru, Takashi Maruyama, Teppei Imai, Toshiaki Higashi, Yoshitaka Miyamura, Norihide Nishinoue, Masamichi Uehara, Koji Wada, Keita Morikane, Ken Takahashi, Koji Mori. (2012). Measures against pandemic (H1N1) 2009 in the Japanese workplace: Follow-up surveys in large-scale enterprises