Takashi Maruyama, Tomohiro Ishimaru, Teppei Imai, Toshiaki Higashi, Yoshitaka Miyamura, Norihide Nishinoue, Masamichi Uehara, Koji Wada, Keita Morikane, Ken Takahashi, Koji Mori. (2012). Measures against pandemic (H1N1) 2009 in the Japanese workplace:Interview surveys in small and medium enterprises