SVETLANA KUZNETSOVA, O. KUDRITSKAYA, V. KUZNETSOV, I. GLASOVSKAYA. (1996). Neurophysiological and cytogenetic correlates of diathesis to insult