KAZUO SAITO, TOSHIYUKI HOSOKAWA, KUNIHIKO NAKAI. (1987). New methodology of fatigue evaluation