JON GLÖMME, AKE SWENSSON. (1957). Non-silicotic pneumoconiosis