Zhijun Zhou, Xichang Zhao, Xiuli Chang. (2012). Pesticide exposure and health problem of country residents