N.K. AMIROV, I.D. SITDIKOVA, R.S. KHASANOV. (2000). Potential occupational mutagenic hazard