SEICHI HORIE, KAZUYA FUJISHIRO, MASANOBU KAIDO, MITSUNOBU KANEKO, HISANORI HIRO, KOJI MORI, KOJI OKUBO. (1996). Practical training of ethics through Occupational Physician’s Case Conference (OPCC)