CHAO-QIANG JIANG, CONG KONG, TAI HING LAM, D.C. CHEN, J.M. HE. (1993). Prevalence of byssinosis in Guangzhou, China.