G. ZHUNTOVA, Z. TOKARSKAYA, Z. BELYAEVA, V. SYRCHIKOV, E. GRIGORYEVA. (2006). RADIATION AND NON RADIATION RISK FACTORS EFFECT ON THE LARGE INTESTINE CANCER MORBIDITY AMONG MAYAK NUCLEAR WORKERS