TZE-WAI WONG, TAK-SUN YU, GLORIA CHAN, A. CLANCY. (1996). Respiratory illness among maintenance workers in a jet foil shipyard and terminus in Hong Kong