Tatsuhiko Kubo, Ichiro Oyama, Kiyoshi Kidouchi, Masamizu Kunimoto, Kiyoyumi Shirane, Hidetoshi Tabata, Zenzaburo Ishihara, Ken Sabanai, Takehiro Nakamura. (2012). Retrospective Cohort Study of the Risk of Hypertension among Shift Workers