WEIQUN WANG, FUSHENG JIN. (2000). Sickness survey in workers exposed ta acrylonitrile