W. SHIJIE, P. YINGFA, X. GENLIN, L. YINZENG, X. BOHONG, H. MINGFANG, H. SHUQIN, W. ZHISHUANG, Y. HUIFANG. (1981). Studies of toxicity of chlordimeform and investigation of occupational health