M.S. WANG, MINGFEN ZHAI, RUOYAN ZHANG, DEZHOU XU, XIANSU WANG. (2000). Study of vinyl chloride-induced DNA damage in lymphocytes of plastic industry workers using comet assay